Den hjælpende hånd

Den hjælpende hånd

”Den hjælpende hånd” er en frivillig, gratis ikke-permanent praktisk hjælp til typisk ældre mennesker for små opgaver i den ældres hjem. Det kan være almindelige gerninger, som ikke kræver mere af hjælperen, end man kan forvente fra personer uden særlig fagkundskab eller teknisk erfaring. Det kan eksempelvis også være hjælp med at skrive et brev eller ringe til en leverandør på den ældres vegne.

Når der udføres almindelige opgaver i hjemmet, er frivillige omfattet af de af Ældre Sagen tegnede forsikringer både for så vidt angår en eventuel skade forårsaget af den frivillige, og som ikke skal dækkes af forsikringen, for den man hjælper, og for evt. skade på den frivillige.

“Den hjælpende hånd” må ikke udføre opgaver, der enten kræver særlig fag­kundskab, teknisk indsigt og erfaring – eller henhører under eksempelvis kommunens forpligtelser til pleje og omsorg.

Hvis den frivillige udfører sådanne opgaver alligevel, vil vedkommende ikke være omfattet af den nævnte forsikringsdækning, og eksempelvis en ar­bejds­skade for den frivillige vil kunne medføre helt uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Men også at påtage sig forsøgsvis reparation af fjernsyn, computer, kloak­system eller hvad i øvrigt tænkes kan, vil være uden forsikringsdækning og kan medføre erstatningsansvar for den frivillige, som således må betale af egen lomme i værste fald. 

Opståen af sådanne situationer er ikke ønskværdigt for nogen, og frivillige bør derfor ikke kaste sig ud i opgaver, der ligger uden for deres evner og erfaring.

For den person, der eventuelt har fået overtalt en frivillig til ”lige at installere den seneste software eller hardware” på vedkommendes computer eller på anden måde gennemføre installationer, ændringer, reparationer, forbedringer eller andre forhold, som kan påvirke modtagerens computer, tilbehør eller pro­grammer m.v., bør den ældre gøres opmærksom på risiciene.

Det kan eventuelt gøres skriftligt for at undgå senere tvivl. Først og fremmest skal vedkommende forstå, at bistanden ydes for modtagerens egen regning og risiko. Der kan således ikke opnås erstatning for skader af nogen art i den forbindelse, ligesom ansvaret for eventuelle ulovlige handlinger, såsom pirat­kopiering, krænkelse af licensrettigheder, patentrettigheder eller lignende, er forhold som må afgøres de to personer imellem og ikke kan involvere Ældre Sagen.

Hvis ”Den hjælpende hånd” bliver involveret i skade, som skyldes andre for­hold end den hjælpende hånd, kan der måske være forsikringsdækning under modtagerens familie- eller indboforsikring. Det er dog ikke tilfældet, hvis ska­den kan karakteriseres (efter en juridisk vurdering) som et hændeligt uheld, da der netop ikke er betalingsforpligtelse for nogen vedrørende hændelige uheld.