Tirsdag d. 7. marts 2017

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 7. marts 2017 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

 

Bestyrelsens medlemmer:
Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Hanne Østergaard Andersen.
Kasserer: Benny Andersen.
Suppleanter: Inge Askjær (sekretær).

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden/næstformanden
Kirsten orienterede om:

Man har indgået en brugsaftale mellem Frederikssund kommune, Hornuglerne, Hornsherred krolfklub, og Ældre Sagen om brug af en montagebygning på Skibbyhøj.

Kirsten og Frede er inviteret til en inspirationsdag af Ældre Sagen Nørregade på Nivågårds Samlingen d. 18. maj 2017

Der har nu været annonce i Lokalavisen om turen til Jylland i maj-juni måned. Det kniber med at få tilmeldinger nok. Der skal diskuteres, hvordan man fremover planlægger disse rejser, da der er mange andre lignende tilbud.

Frederikssund Kommune har forespurgt om vi i Ældre sagen i Skibby vil deltage i kommunens sommerferieaktiviteter. Ideen god, men vi takker nej.

Kirsten har talt med Produktionsskolen om vores julefrokost og årsmøde fremover kunne holdes der. Leje af den lille sal koster kr.5.000.- og kr. 2.000.- i depositum, leje af den store sal koster kr. 7.500.- og kr. 3.000.- i depositum.

Ved leje og mad lavet på produktionsskolen kan der forhandles om en pris, drikkevarer kan selv medbringes.

Kirsten ønsker referater fra vores møder i lokalbestyrelsen, fra koordinationsudvalgets møder og bladet på vores hjemmeside. John orienteres derom.

Kirsten, Jytte Hedlund og Frede har været på en rekognosceringstur til Helsingborg for evt. forslag til en triptur.

4. Økonomi
Vi har modtaget kr. 10.000.- til ”spis sammen” arrangementet i uge 16+17+18
Benny har modtaget 1. kvartalsandel: kr. 18.600.-
Telefonpenge fra §18 midler: kr. 4.500.-
Til besøgsvenner fra §18 midler: kr. 20.000.-
Til besøgshunden fra §18 midler: kr. 1.000.-

5. Ansøgning om tilskud til turen til Fredensborg
Jytte Hedlund fremsender mere detaljeret regnskab til tripturen til Fredensborg Slot d. 12.-7.-2017
Der bevilliges kr.1.500.- til bussen til triptur til Fredensborg.

6. Produktion af lokalbladet
Genoptagelse af sagen omkring trykning af vores lokalblad, idet John og Jørgen har besøgt trykkeriet i Valby.
Der er fordele og ulemper ved deres tilbud. Rent prismæssigt er vores nuværende trykkeri i Herlev lig trykkeriet i Valby.
Vi bibeholder vores nuværende trykkeri.

7. Ansøgning om tilskud til kursus i Aktivt seniorliv på Gerlev Idrætshøjskole
Jette Roed Rasmussen har fremsendt ansøgning om tilskud til kursus d. 22.-26. februar 2017 på Gerlev Idrætshøjskole. Pris kr. 3.356.-
Dette afslås, da Ældre Sagen udbyder en række kurser i eget regi, som vi gør brug af, og som vore frivillige kan søge.

8. Årsmødet
Foreløbig 64 tilmeldinger, Jørgen fotograferer til mødet, Benny tager imod betaling, alle skiftes til at sælge vin, øl og vand.
Dagsorden til årsmødet og regnskabet kopieres og lægges på bordene.
Karsten Roed foreslås som dirigent. Peter Rohleder har lavet forslag til en sang, som vi skal synge, Jørgen tager imod Jan Eirup, musiker.
Gitte sørger for køb af vin, øl og vand, Elsebeth og Kirsten handler ind, Gitte, Hanne, Elsebeth, Kirsten og Inge lægger lagkager sammen.
Alle mødes lørdag d. 11. marts kl. 13.30 på Nyvej.
Konstituerende møde tirsdag, d. 14. marts 2017 kl. 9.15.

9. Social humanitære, alle grene
Gitte: ”spis sammen” datoer er 19. april i Birkesøhuset i Ferslev, 26. april i Skuldelev i Cafeen i Hallen og 3. maj på Produktionsskolen i Skibby.
D. 25. april er der et 4 timers demenskursus for cykelpiloter og besøgsvenner.
”Spis sammen” d. 26. april vil Gitte lave et arrangement sammen med Inge fra vågetjenesten omkring ensomhed, den ultimative ensomhed kan være at dø alene, tabuer omkring døden og døden. Vi planlægger et oplæg ved f.eks. en bedemand, præst, musik eller lignende. Herefter spiser vi sammen og så er der nogle spørgsmål, vi skal tale sammen om i mindre grupper. Der vil være et kort oplæg omkring disse samtalesaloner.

10. Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst
Lise lotte fortalte, at der har været 1. opstillingsmøde til Ældrerådet i kreds 9, Benny Andersen er opstillet som 1. suppleant.
Mødelokale ønskes til opstillingsmøde på Nyvej 7B d. 23. maj 2017 kl. 13 – 17
Frederikssund Kommune sørger for oplæg i form af bl.a. en film om kommunen
Valgdagen i Skibby er d. 21. november 2017 i Skibby Hallen.
Frederikssund Kommune har lavet et fælles låsesystem til borgere i eget hjem, som ikke selv kan lukke op for hjemmeplejen.
Borger har klaget over, at de teknikere, der skal opsætte disse låsesystemer ikke bærer
ID. Ældrerådet laver et høringssvar.

11. Medlemsblad/hjemmeside/IT
IT cafeen blomstrer, der er livlig aktivitet og deltagelse.
John spørges om han vil oprette en Facebook side, der hedder Ældre Sagen i Skibby. Hjemmesiden skal dog fortsat eksistere.

12. Eventuelt
Elsebeth har fået forespørgsel om, hvor hjertestarter er på Nordhøj, Denne er i Cafeen.
Der har også været ønske om at have hjertestarter udenfor.
Kirsten vil undersøge, hvor hjertestarterne i Skibby befinder sig, og Lise Lotte vil via Ældrerådet undersøge, hvor disse findes i kommunes regi.
Der vil komme en artikel i vores lokale blad om emnet.
Benny fortalte, at der er kommet nye registreringsark til kørselsregnskab fra Ældre Sagen,
Disse sendes rundt til bestyrelsen via mail.

13. Næste møde
Konstituerende møde d. 14. marts 2017 kl. 9.15