Tirsdag d. 6. juni 2017

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 6. juni 2017 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:
Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter:
Hanne Østergaard Andersen, Benny Andersen (kasserer).

Afbud: Lise Lotte Due.

Gæst: Ældre Sagens konsulent Lise Høst.

Referat

1.  Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

  1. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

  • Vores nye blad er færdig, og indeni er lagt en flyers om ”Husk, stem til Ældrerådet”.
  • Selve valgproceduren til Ældrerådet er i år ændret fra kommunens side.

Det er de der får flest stemmer, som kommer ind i Ældrerådet, men fordelingen bliver ikke den konstellation, med 2 fra hver af de gamle kommuner og 3 til Frederikssund, som det er nu. Der har været stor interesse, for at blive opstillet. 16 personer er opstillet i alt. Der skal sidde 9 personer i alt i Ældrerådet.

  • Kirsten er inviteret og deltager i et møde om en helhedsplan for Skibby og omegn.
  • Den 12. juni deltager Kirsten, Gitte og Inge i et orienteringsmøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Allerød.
  • Kirsten og Frede deltager i temamøde om kommunevalg 2017 den 24. august i Allerød.
  • Erik Westergreen, Østby har forespurgt om Ældre Sagen i Skibby var interesserede i, at tilbyde arbejdskraft til at hjælpe med at etablere et grønt rekreativt område ved hans bolig, som skulle være åbent for offentligheden, hvor også påtænkes oprettet handicaptoiletter. Kirsten meddelte ham, at det er ikke noget vi vil gå ind i som forening.

EW oplyste at han ville søge fonde om tilskud til projektet.

Frede havde intet nyt at berette under dette punkt.

4.  Økonomi

Dags dato er kassebeholdningen: Kr.- 113.000

Til næste møde udleveres et mere detallieret regnskab, så hver aktivitetsleder kan se forbrug og restbeholdning.

5.  Lokaler til julefrokost og årsmøde

Kirsten og Elsebeth har holdt et møde med Nicolaj på Produktionsskolen.

Kirsten afventer budgetforslag for leje af lokaler.

6. Oplæg til strukturering af artikler til vores lokale medlemsblad

John oplever, at samme oplæg/artikler sendes til ham fra flere forskellige personer.

Beslutningen bliver fremover, at materiale til bladet fremover sendes direkte til Frede Vittrup Christensen, som efter gennemgang sender det videre til John Mårtensen.

Bilaget ”Koordinering af Ældre Sagens informationer” ændres.

7.  Opfølgning på tilbud fra Frederikssund Golfklub

Robert Wickens har meddelt Golfklubben pr mail, at golf desværre ikke bliver til noget p.g.a. manglende tilslutning.

8.  Fællesarrangement med biblioteket, Danske Seniorer og Brugerrådet

Vejret var dejligt til det fælles arrangement i Bibliotekshaven den 23. maj. Ca. 60 personer var mødt op og der blev serveret frikadeller og kartoffelsalat.

Bordtennisbordet står på gangen på Nyvej og kan frit bruges nu. Der kommer et oplæg i næste blad derom. Ny forskning viser, at bordtennis er godt for mange af vore funktioner, både fysisk, men også mentalt.

9.  Turleder til Polen

Lene Lindedam er turleder på turen til Barlinek i Polen den 29. august – 3. september 2017.

10.  Social humanitære, alle grene

Gitte har sommerfrokost for besøgsvenner, telefonstjernen og mandagsklubben søndag, den 11. juni.

Inge skal til Folkemødet på Bornholm den 17. og 18. juni, inviteret af Ældre sagen i Nørregade. Der skal være en stand om vågetjenester.

11.  Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Kirsten og Frede har været til inspirationsmøde på Nivågaard, hvor Margrethe Kehlet fortalte om seniorlivet set i et kærligt og medmenneskeligt perspektiv.

Der var en guidet tur på særudstillingen af maleren Ditlev Blunck, som var samtidig med Thorvaldsen, men som var en noget overset maler.

Der var også et motionsindslag.

Kirsten har været til Strategimøde i Ældre Sagen i Nørregade, som omhandlede planer for de næste 5 år, med bl.a. fokus på udfordringer/trusler/muligheder på samfundsplan.

12.  Medlemsblad/hjemmeside/IT

Medlemsbladet er udkommet, er klar til uddeling i uge 24. Flot blad igen.

Hjemmesiden ønsker flere besøg.

13.  Eventuelt

Benny har fået en indbetaling på aktivitetskontoen, som er svær at gennemskue, hvad det drejer sig om. Jytte Hedlund spørges.

Jørgen har fået tilsendt nogle spørgsmål fra Ole Peinow, omhandlende lokalbestyrelsernes behov for bedre værktøjer til udvikling af den frivillige indsats. Opfølgning på dette sker på workshops.

Lise Høst orienterede om, at det nuværende orienteringsmøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer erstatter tidligere kurser, og at der vil komme en beslutning centralt fra om ”velkomstpakker”, som tilsendes lokalbestyrelsen, som så skal ”klæde” de nye bestyrelsesmedlemmer på til opgaven.

14.  Næste møde
     Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.15