Tirsdag d. 5 sept. 2017

Møde i Lokalbestyrelsen, tirsdag den 5. september 2017 kl. 9.15  
i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

                       

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Hanne Østergaard Andersen, Benny Andersen (kasserer).

Afbud: Gitte Svendsen,

 

Referat 

  1. Godkendelse af dagsordenen
    Godkendt
  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
    Godkendt
  2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Orientering fra formanden:

–  Har talt med Trine på Skibbyhøj om lokaler til træarbejde, udsættes indtil videre da   vedkommende, der står for dette, er sygemeldt.

–  Det var en god markedsdag d.2. september i Skibby Bymidte, der var jævnt besøg hele dagen.

–  Cykelpiloterne var også til stede, men ingen succes. For få brugere til disse. Palle Dam efterlyste gule veste med Ældre Sagens logo. Lise Lotte skal mødes med Palle på Nordhøj angående brug af cyklerne.

–  Ældre Sagen i Nørregade har opgjort at vågetjenester på landsplan i 2016 har våget ved 548 borgere i 7624 timer.

– Invitation til Faglige seniorer tværfagligt med politikkerne i Frederikssund kommune den 18. september kl. 15-17.30 på Byvej 24 i anledning af kommunalvalget. Der kan stilles spørgsmål til kommunens ældrepolitik.

–  Fælles arrangementet i Bibliotekshaven den 29. august var meget succesfuldt. 89 var fremmødt. Vejret var fantastisk, der blev spillet krolf og petanque. God musikunderholdning og dejlig mad.

–  Der har været holdt et møde om helhedsplan for Skibby, Kirsten deltog ikke på grund af forkølelse.

–  Work-shop den 30. oktober om udvikling af ensomhedsforebyggende og – bekæmpende aktiviteter i Ældre Sagen.

–  Inge Bay Jørgensen og Frede har været til møde om redigering af ”det sker” tillægget.

4. Økonomi

Benny er startet med at møde op ved diverse aktiviteter for opkrævning af gebyrer.

5. Tilbud på trykning af det lokale blad

Der er ikke mange penge at spare ved det nye tilbud for trykning af bladet, i forhold til det vi har. Vi takker pænt for tilbuddet, fortsætter med det nuværende.

6. Flytning af julefrokost

Den 21. november er der kommunevalg, derfor ændres datoen for julefrokosten. Vi kan ikke komme på Produktionsskolen heller pga. andre arrangementer i november eller december måned. Vi ændrer datoen til evt. den første tirsdag i januar 2018 på Produktionsskolen.

7. Spisesammenarrangement i efteråret

Der har været forespurgt om spise sammen arrangement i november 2017.

Gitte ønsker ikke at være ansvarlig for arrangement i efteråret, kun i foråret. Vi fortsætter derfor kun i uge 17.

8. Ansøgning om støtte til kørsel til Cirkusrevyen 2018

Benny vil tale med Jytte Hedlund om en anden konstellation af betaling. Punktet udsættes til næste møde.

9. Fremtidig tilbud på rejser

Der har været problemer med tilmelding nok til rejserne, vi ønsker fortsat samarbejde med Ældre Sagen i Jægerspris om rejser. Evt. tilbud om 1 rejse årligt og en juletur.

Lene Lindedam inviteres til næste møde.

10. Social humanitære, alle grene

Elsebeth har søndagscafe den 10. september på Nordhøj med musikunderholdning af ”2 mand frem”, amerikansk lotteri, kaffe og æblekage.

Den 12. november underholder ”Jubelkoret”.

11. Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Koordinationsudvalgsmøde den 21. august.

Temamøde den 24. august i Allerød om kommunalvalget, gennemgang af værdighedspolitikken, en journalist fortalte om ”aftager-modtager” funktion i forhold til   aviser/journalistik/redaktør og læser.

Distriktsmøde den 31. august, ingen deltagelse fra Skibby.

Ældre Sagen i Nørregade efterlyser flere frivillige til IT.

Dialogmøde i København den 13. september, Kirsten og Frede deltager.

Ældrerådsmøde den 11. september, det er et ordinærmøde, den 18. september møde om budget.

Ældrerådet har møde med Velfærdsudvalget den 14. september om budgettet.

Nordgruppen, det gamle Frederiksborg Amt, består af formænd og næstformænd for diverse ældreråd i de øvrige kommuner. Møde 4 x årligt.

Kirsten fortalte at budgettet for 2018 er offentliggjort den 5. september. Sendes til Koordinationsudvalget.

12. Medlemsblad/hjemmeside/IT

John er enig i, at vi forbliver ved nuværende trykkeri.

Opstart af Facebook sker først, når John og Jørgen har været på kursus derom.

IT cafe starter 19. oktober.

13. Eventuelt

Ingen kommentarer

14. Næste møde

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 9.15