Tirsdag d. 7. november 2017

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 7. november 2017 kl. 9.15 i
lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby
                      

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Hanne Østergaard Andersen, Benny Andersen (kasserer).

Afbud: Hanne Østergaard Andersen.

Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen
    Godkendt
  1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. oktober 2017
    Godkendt
  2. Meddelelser fra formanden/næstformanden
    Kirsten orienterede:

 Nytårskur med de frivillige ledere (tidligere julefrokost) bliver
Tirsdag, den 16. januar 2018 kl. 13 på Produktionsskolen i Skibby.

Husk at søge telefongodtgørelse på kr. 1000,- til formand, næstformand, sekretær og leder af besøgstjenesten inden 15. december.

Nyt fra Ældre Sagen: Huske at tjekke forskudsopgørelsen inden 1. januar 2018.

Der er ansøgt § 18 midler til:
Besøgsven med hund: kr.1000,- telefonstjernen: kr.4.500,- og besøgstjenesten: kr.21.000,-

Ældre Sagen og FOA har lavet en undersøgelse over bemandingen på landets plejehjem. Der er store forskelle i denne på landsplan. Frederikssund Kommune ligger nogenlunde.

Frede orienterede:
Inge Bay Jørgensen er snart ”udlært” i at klare informationer til tillægget ”Det sker” og aktivitetskalenderen.

Ældre Sagen i Nørregade har skåret ned på informationsniveauet til kun rene fakta til ”Det sker”.

4. Økonomi
    Benny havde revision fra Ældre Sagen i Nørregade torsdag, den 2. november 2017. der var ingen anmærkninger.

Der er ca. kr.120.000,- i kassebeholdningen.

5. Rejser 2018 
Lene Lindedam havde indhentet 2 priser fra Giba Travel – en 2 dages bustur – sejltur på Kielerkanalen og Krondyrssafari og/eller en 3 dages bustur – Friedrichstadt, sejltur på Kielerkanalen og Krondyrssafari i slutningen af september måned 2018.

Pris h.h.v. kr.2.695,- + tillæg for eneværelse kr. 155,- og kr. 3.296,- + tillæg for eneværelse kr. 245,-

En 4 dages bustur til Holland med Panter Rejser, pris kr. 4.699,- + tillæg for eneværelse kr. 899,- i slutningen af april måned 2018.

Vi besluttede, at have to rejser i 2018, og at Lene skal arbejde videre med tilbuddet fra Giba Travel på 3 dages bustur og 4 dages bustur til Holland med Panter Rejser.

6. Ønske om indkøb af håndvægte til motionsholdet
Motionsholdet ønsker håndvægte på 1 og 2 kg, da der nu er 4 mænd på holdet, som skal udfordres mere. Benny har undersøgt markedet for håndvægte. I Biltema ligger priserne på kr. 149,- for 8 vægtklasser på 0,5 – 5 kg og kr. 119,- for 5 vægtklasser på 1 – 4 kg.

Kirsten beder Jette Roed Rasmussen kontakte Benny inden indkøb af håndvægte.

7. Krolf

P:t. er der 3 klubber i Skibby.

Hornuglerne har meddelt, at de ønsker at spille fredag formiddag, hvorfor aftalen med Ældre Sagen er opsagt.

Forslag om at slå Ældre Sagens krolfklub under Hornsherred Krolf, da der er 4 personer fra Ældre Sagens krolf, der ikke spiller der, ellers spiller de andre i HHK. Hornsherred Krolf spiller onsdage hele året og spiller fredag i vinterperioden, men ønsker fremover også at spille i sommerperioden på fredage.

Vi besluttede, at nedlægge krolf under Ældre Sagen. Sammenlægges med Hornsherred krolf fra april 2018.

8. Influenzavaccinationen 2017
Der var 115 personer, som blev vaccineret. Ældre Sagen blev honoreret med kr. 480,- for dette.

9. Social humanitære, alle grene
Til banko den 15. oktober deltog 93 personer, flot. Næste banko er den 19. november.

Benny har fået aftale om annoncering for banko en uge før afviklingen med Meny både i rundellen ved indgangen og i deres aktivitetskalender.

Gunna Mineka har meddelt, at hun stopper med at undervise på line–dancerholdet om tirsdagen fra nytår. Gitte Jyndevad vil gerne være tovholder.

Elsebeth har søndagscafe, søndag den 12. november. Jubelkoret underholder.

10. Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Kirsten og Inge har deltaget i dialogmøde om frivilligt socialt arbejde med politikerne den 24. oktober.

Der var et oplæg fra en projektmedarbejder fra KFUM´ s sociale arbejde, om et projekt Frederikssund kommune er påbegyndt 1. september 2017 med denne organisation.

Det omhandler gratis gældsrådgivning ”På fode igen”. Der er 6 frivillige medarbejdere tilknyttet projektet i Frederikssund. De har alle kompetencer indenfor gæld og økonomi.

De er på Frivillighedsstedet to gange om ugen af nogle timers varighed. De er allerede godt besøgt.

Der er i år ikke nedskåret på §18 midlerne, er stadig kr. 446.000,- til fordeling blandt de frivillige organisationer. Ansøgningsfrist er den 1. november 2017.

Kirsten har sammen med Koordinationsudvalget været til møde med sundhedschefen, hvor der bl.a.blev talt om rehabiliteringsafdelingen. Lejemålet på Frederikssund sygehus udløber i år 2020, placering herefter er uvist.

Afdeling C på De tre Ege er blevet renoveret og skal anvendes til døende og demente borgere.

Mette Nørgård, kontaktperson for demensvenner stopper med denne funktion. Der skal findes en ny, og man ønsker fremover, at en fra kommunen er med ved det 1. besøg hos den demente.

Kirsten været til distriktsudvalgsmøde, handlede bl.a. om det nye sygehusbyggeri.

Kirsten og Frede været til møde med Frederikssund Kommune i styregruppen vedr. Helhedsplan for Skibby. Det handlede bl.a.om, hvordan Nyvej/aktivitetscentret bruges/bliver brugt, motionsstier o.l. Man ønsker ideer til forbedring af Skibby.

John og Jørgen været til møde i Ringsted om sociale medier med Dennis Birk som underviser. Omhandlede specielt opstart og brug af Facebook og Twitter.

Lise Lotte været til møde med Regionsrådet, de ønsker at gøre Frederikssund Sygehus til Sundhedscenter, når sygehuset nedlægges. Psykiatrien skal bevares der.

Lise Lotte og Benny har været til konference på Vingsted Centret, hvor temaet var ”Et godt Ældreliv”. Der var bl.a. en foredragsholder fra ”ældre og ensomme gamles værn”, som fortalte, at vi glemmer det psykologiske aspekt, når vi bliver at alene. Det er lige så farligt, som at drikke for meget, ryge og spise usundt.

11. Medlemsblad/hjemmeside/IT

IT cafe er opstartet igen, fremmødet første gang ikke stort, men er nu stigende.

John var inviteret med for at gøre status på medlemsbladet. Han syntes, at dette blads tilblivelse havde været ”op ad bakke”, da nogle indlæg er for lange og kommer meget spredt.

Efter en del snakken om, hvordan kan vi gøre processen bedre fremover, besluttede vi, at Kirsten og Frede laver et forslag til en guideline for, hvordan indlæg til medlemsbladet skal være fremover.

Tovholdere for alle aktiviteter skal vide, at artikel og billeder skal sendes hver for sig, og ved flere billeder/illustrationer skal disse nummeres i prioriteret rækkefølge, som ønskes i bladet.

Skal vi have en Facebook profil for Ældre Sagen?  Hvad skal den bruges til?

Kirsten vil tage emnet med til næste Koordinationsudvalgsmøde.

John og Jørgen vil kontakte andre lokalafdelinger for Ældre Sagen og Røde Kors som har en Facebook profil for at høre deres erfaringer.

12. Evt.
Lise Lotte fortalte, at der er lavet en liste med foto og data på de opstillede kandidater til Ældrerådsvalget den 21. november. Hænger på Rådhuset og Nyvej.

Ældrerådet ønsker disse ophængt på valgstederne.

Lise Lotte orienterer, at der er en afspændingspædagog Christine Gottlieb, der er tilflyttet kommunen for to år siden, som gerne vil bruges i forhold til sine kompetencer. Kirsten tager kontakt til Christine.

13. Næste møde
Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 9.15