Tirsdag 9. januar

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 9. januar 2018 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Hanne Østergaard Andersen, Benny Andersen (kasserer).

Referat


  1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt


  1. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

–  Medlemsbladet er omdelt til 1.094 husstande, en lille stigning fra sidste omdeling.

–  der er 1.584 medlemmer pr. 2. januar 2018.

–  Erling Vrå, fra Ældre Sagen i Fredensborg har indsamlet ideer til fremtidige kurser. Fra 

   Skibby ønskes kursus i stolezumba og line-dance. Andre bestyrelser har haft ønsker

   om kurser i opstart af vågetjenester, demensvenner og motionsvenner.

–  Lene Lindedam oplyser, at der er få tilmeldinger fra Skibby til Hollandsturen.

–  Sekretariatet i Ældre sagen i Nørregade flytter til Snorregade 17 i løbet af foråret.

–  Landsbestyrelsen meddeler, at der er givet dispensation for bopælskravet til en formand

   for en lokalafdeling i 2 år.

–  Der er ca. 19.000 frivillige og 813.383 medlemmer af Ældre sagen på landsplan.

–  Kirsten og Frede skal mødes med Trine på Skibbyhøj om lån af værksted, til opstart af

   evt.  snedkerhåndværk.

Frede orienterede:

–  Har modtaget en mail angående yderligere korrektion i forhold til indhold i tillægget ”Det

   sker”.

–  Kirsten vil lufte irritationen omkring kraftig beskæring af indholdet i ”Det sker” i Distrikts-

   udvalget.

4.

Økonomi

Benny orienterede:

–  Kassebeholdningen er mindre end tidligere p.g.a. investeringer til opstart af bankospil.

–  Alle tilskud fra 2017 er opbrugt.

–  Kassebeholdning er ca. kr. 79.000,-

–  Har modtaget en regning for kopiering på kr. 7.558,- fra perioden 10.marts 2017-

  1. januar 2018.

–  Dette afstedkom en snak om, at vi er flere der bruger vores egen printer. Derfor et

   punkt på dagsordenen til næste møde: Forslag til dækning af printerpatroner + papir

   ved brug af egen printer.

 

5.

Reklame i Skibby Kino

Danske Seniorer har reklameindslag i Skibby Kino. Ældre Sagen vil gerne gøre brug af dette også. Kirsten tager kontakt til Skibby Kino om økonomien og de øvrige brugere af reklameblokken.


6.

Invitation til Ældre Sagens PR-frivillige i Frederikssund kommune

Poul Wehnert er for nylig blevet PR-frivillig i Ældre Sagen i Jægerspris. Han ønsker samarbejde med ligesindede i Frederikssund kommune, og har derfor sendt en invitation til et møde.

Koordinationsudvalget vil behandle punktet til deres næste møde i april måned.

7.

Frokost for alle frivillige den 16. januar 2018 på Produktionsskolen

Kirsten og Elsebeth har indhentet forslag til menu og pris pr kuvert kr. 125,- pr person, Leje af lokale kr. 2.500,-

Der er ca. 53 tilmeldte.

 

8.

Socialhumanitære, alle grene

Gitte holder ”Danmark spiser sammen” i ugerne 16+17+18. Arrangementerne holdes i Skuldelev hallen, Birkesøhuset og på Nyvej i gymnastiksalen.

Gitte har afholdt julefrokost for besøgsvenner og telefonstjernen. Karen Nielsen fra Venslev underholdt.

Elsebeth har afholdt julefrokost for mandagsklubben.

Inge har fået penge fra Tryg Fonden til afholdelse af et ”Sidste hjælps kursus” for vågekoner m/k. Afholdes i Birkesøhuset den 5. februar 2018. Undervisningen gives af undervisere fra Foreningen for Palliativ Indsats.

 

9.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Kirsten og Frede været til koordinationsudvalgsmøde den 14. november 2017, referat foreligger.

Kirsten og Frede været på kursus via Ældre Sagen den 27. november 2017 om at være ”Dus med Pressen”. Det var et meget spændende og udbytterigt kursus. Fik redskaber til brug ved mødet med pressen. ”Hvad vil Pressen vide?” være kort og præcis, gøre brug af hv. ord.

Kirsten været til møde i distrikt 9 i Allerød den 20. november 2017.

Kirsten været til Delegeret møde den 29. og 30. november 2017. Kaj Nørum blev desværre ikke genvalgt til Landsbestyrelsen, men Hans Chr. Rask fra Vordingborg er valgt ind. Referat fra Delegeret møde kan læses på Ældre Sagens hjemmeside.

 

10.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

Medlemsbladet er uddelt, fint blad.

Der er nogle redaktionelle udfordringer. Jørgen, Hanne og John mødes derom.

Deadline for stof til næste blad er 15. april 2018

Jørgen: IT cafeen er rimeligt besøgt, ca. 12 personer hver gang. Der er for lidt plads på nettet til, at alle kan komme på. Derfor er det ok, at indkøbe en ny roter.

 

11.

Eventuelt

Frede foreslog, at få personale fra Apoteket til at holde foredrag om medicinhåndtering o.l.

 

12.

Næste møde

Tirsdag, den 6. februar 2018 kl. 9.15