Tirsdag 6. februar

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 6. februar 2018 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

                       

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Hanne Østergaard Andersen, Benny Andersen (kasserer).

 

Referat


 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt.

 


 1. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

 • Har bestilt gymnastiksal til de næstfølgende bankospil.
 • Skal til møde den 12. februar med Brugerrådet og danske Seniorer for at lave ”den grønne folder”, som bringes i Lokalavisen senere.
 • Jytte Hedlund har fremsendt en skrivelse angående dannelse af en ”teatergruppe”, som hun vil arbejde efter.
 • Den 15. marts 2018 flytter Sekretariatet for Ældre Sagen i Nørregade til Snorregade. Der er derfor lukket nogle dage.
 • Kirsten har endnu ikke haft kontakt med Trine på Skibbyhøj angående udlån af værkstedet.
 • Ole Kjerulff har forespurgt om evt. dannelse af en gruppe kaldet ”skolevenner” til f.eks. lektiehjælp o.l. Kunne laves som en cafe, hvor eleverne kan komme og få hjælp. Ole kan arbejde videre med dette, kontakt til Fjordlandskolen, afdelingen i Skibby for at høre om der er interesse for det.
 • Nyhedsbrev fra Ældrerådet er ophængt på opslagstavlen på Nyvej.

Frede orienterede:

 • Har talt med Apotekeren om et foredrag om medicinhåndtering til efteråret. Apotekeren er interesseret i at afholde et sådan.
 • Er i gang med at genforhandling af annoncer, alle vil gerne forny.

 

4.

Økonomi

Vi fik et årsregnskab for 2017 udleveret, det blev gennemgået. Det er godkendt af Ældre Sagen i Nørregade.

Koordinationsudvalgets udgifter til demensvenner og vågetjenesten er medregnet i vores årsregnskab.

Vedlægges dagsorden til Årsmødet den 10. marts 2018.

Der er kommet en ny afregningsliste for udgifter for 2018, som Benny har.

 

5.

Dækning af udgifter til patroner og papirer til privat printer

Bestyrelsen har udgifter ved brug af privat printer. Besluttes at alle i bestyrelsen får kr. 500,- årligt, og Frede Vittrup får kr. 750,- årligt.

De frivillige ledere, som gør brug af privat printer sender efter regning.

 

6.

Reklame i Skibby Kino

Vi ønsker at gøre brug af reklame i Skibby Kino. Frede og John laver et oplæg til reklameindslag, og kontakter derefter Peter Klarskov.

 

7.

Frokost for alle frivillige den 16. januar 2018 på Produktionsskolen

Det var et vellykket arrangement, bibeholdes i januar måned fremover som nytårskur.

Næste gang præsentation af de forskellige grupper, så vi kan få ansigter på.

 

8.

Årsmøde 2018

Der kommer annonce i Lokalavisen tirsdag i uge 7. og Årsmødet afholdes på Produktionsskolen. Jan Eirup spiller

Menupris. Kr. 130,- + kaffe og kage.

Der laves lagkager til eftermiddagskaffen.

+ Amerikansk lotteri.

Der afholdes konstituerende møde tirsdag, den 13. marts 2018 kl. 9.15

Hanne Østergaard Andersen, suppleant er på valg, ønsker ikke genvalg, men fortsætter med telefonstjernen.

Frede Vittrup Christensen og Elsebeth Jensen er på valg, ønsker genvalg.

Benny Andersen, suppleant er på valg, ønsker genvalg.

Der skal uddeles 15 og 10 årsnåle.

Karsten Roed foreslås som ordstyrer.

9.

Forslag til bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev diskuteret, og der var nogle ændringer og tilføjelser.

 

10.

Bustur til Holland den 16. – 20. april 2018

Turen gennemføres og Lene Lindedam vil være turleder på turen.

 

11.

Social humanitære, alle grene

Elsebeth holder søndagscafe den 11. februar på Nordhøj, hvor John Eirup, Kælderduoen spiller.

Gitte er ved at arrangere ”Spis sammen arrangementer”. Har fundet en kok til at lave maden.

 

12.

Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Ingen der har deltaget i møder siden sidst.

 

13.

Medlemsblad/hjemmeside/IT

IT cafeen ønsker flere nye deltagere, der er ca. 5-8 personer pr. gang. Vil forsøge at ”lokke” med ”Hvordan laver jeg en hjemmeside”.

 Der er et kursus om hjemmesider for Webmastere i Ældre Sagens regi i maj måned, hvor Jørgen og John vil deltage.

 

14.

Eventuelt

Benny:

 • Angående køb af telefoner til frivillige, som bruger privat telefon, har YouSee et tilbud på kr. 65,50 månedligt for telefon og med 20 GB data, og Fastnet.Nu kr. 45.50 månedligt, og minus data, men fri telefon og SMS.
 • Der er et møde om, hvordan ansøges om penge fra Veluxfonden, onsdag, den 7. februar 2018 kl. 14-16 i Frederikssund.

Gitte:

 • Husk at når en frivillig stopper, skal ID kort destrueres og Ældre Sagen skal have vedkommende slettet i deres system.

Jørgen:

 • Angående engelskkursus, har der været usikkerhed omkring ventelister og deltagelse i kurset.
 • Kirsten taler med Ole Kjerulff og Annette, underviseren omkring planlægning af kursus og venteliste. Evt. starte et ekstra hold.

Frede:

     –    Ved venteliste til forskellige aktiviteter, kommer det IKKE i ”Det sker ”.

   

15.

Næste møde

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 9.15

Konstituerende møde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 9.15