Tirsdag 6. marts

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag 6. marts 2018 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

                       

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Hanne Østergaard Andersen, Benny Andersen (kasserer).

Afbud: Hanne Østergaard Andersen

 

Referat

 

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

 1. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Formanden orienterede:

     –     har bestilt lokaler for næste sæson til alle aktiviteter.

     –     har ikke haft kontakt til Skibbyhøj endnu.

     –     har modtaget et brev fra formanden for Sygehusudvalget John Møller Jørgensen,

           der ønsker synliggørelse af Sygehusudvalget overfor Ældre Sagens medlemmer til

           Årsmødet mhp. at rekruttere nye medlemmer til udvalget.

           Sygehusudvalget i Region H (herunder hører distrikt 9 og 10 i Ældre Sagen) har et

           godt og tillidsfuldt samarbejde med Regionen. Holder et årligt møde, hvor der

           diskuteres specifikke forhold i sundhedsvæsenet.

 • har haft kontakt med en, der ønsker at være frivillig, Elsebeth og Gitte kontakter vedkommende.
 • Ældre Sagen har meddelt, at der på finansloven er afsat ca. kr. 5 millioner til hjemmepleje, ældrecentre og plejeboliger i Frederikssund kommune.
 • Vanja Hahne fra Fibernetgruppen i Skibby ønsker et informationsmøde med Ældre Sagen, om Fibernet Skibby, for at få et samarbejde med Ældre sagen.

Vi afslår dette, mener ikke det er i vores regi.

Næstformanden orienterede:

 • Foredrag med Apoteket om medicinhåndtering er ved at være på plads. Dato kommer i næste nummer af medlemsbladet.
 •  

4. Økonomi

Kassereren orienterede:

      –    Overskuddet ved bankospillene har været begrænsede pga store annonceudgifter.

      –    Der er et lille overskud på vores solgte annoncer til bladet.

      –    Har modtaget penge fra Ældre Sagen i Nørregade for medlemsantal i Skibby

           lokalafdeling.

 • Vågetjenesten har søgt penge via TrygFonden til et Sidstehjælpskursus. Regnskab til Fonden skal færdiggøres.

5. Ansøgning om tilskud til ekskursion til Mosede Fort

Litteraturkreds 1 har ansøgt om kr. 1.500,- til dækning af entre og rundvisning for hold 1 og 2, idet man har planlagt at besøge Mosede Fort og se udstillingen om 1. verdenskrig, der jo sluttede i november for 100 år siden.

Dette bevilliges.

 

6.Årsmøde 2018

Menu bliver: Fransk coq au vin med rodfrugtmos, perleløg og ristet spæk, dertil grøn salat samt brød og smør. Kaffe og lagkage serveres under selve årsmødet.

Vi mødes kl. 14.30 til borddækning.

I skrivende stund er der tilmeldt 80.

Benny køber øl, vin, vand og præmier til lotteri.

Gitte har duge og bordpynt.

Husk: at tage imod Jan Eirup.

Dirigent: Karsten Roed.

Sverre Teilmann fotograferer.

Formanden tilretter bestyrelsens årsberetning.

Uddeling af årsnåle.

7. Social humanitære, alle grene

Gitte:

 • holder ”Spis sammen” arrangementer i Ferslev den 18. april, i Skuldelev den 24. april og på Nyvej den 2. maj. Annoncer kommer i Lokalavisen.
 • skal have møde med besøgsvennerne den 19. marts.

Elsebeth:

 • Søndagscafeen den 9. februar var besøgt af 10 personer og hjælpere, var glade for underholdningen.
 • I april måned kommer Jacob Schou og underholder.

8. Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Kirsten været til møde den 7. februar med Skibby Aktive. Dan Kock forespurgt om Ældre Sagen vil i samarbejde om slægtsforskning. Det kan gøres via ITcafeen.

Der findes en hjemmeside: Kultunaut.dk, som distribuerer alle aktiviteter i Frederikssund kommune. Frede og Jørgen vil se på, hvordan vi kan anvende denne.

Benny har her lagt datoer for bankospil her.

Evt. lægge ”spis sammen ”arrangementer på.

Kirsten var til møde den 22. februar i distriktsbestyrelsen. Kirsten mangler en stillingsbeskrivelse for sin funktion her. Lise Høst og Kirsten udarbejder en sådan.

Der mangler stadig en redaktør til indsnittet ”Det sker”.

Kirsten var til møde den 5. marts i Skibby lokalråd, helhedsplan. Et udvalg der er nedsat af Frederikssund kommune.

Kirsten repræsenterer frivillige organisationer og Inge Rasmussen repræsenterer Skibby Ældre- og aktivitetscenter Nyvej. Vi var ikke vilde med at samle både unge og gamle under samme tag, som et af forslagene indeholdte.

Der er udmeldt store besparelse i kommunen for 2018, derfor er udvalgets 3 forslag sat på ”stand by”. Den fremtidige betaling til det rådgivende firma, som er hyret til at hjælpe med projektet er sparet væk. Sagen skal i Økonomiudvalget, som kommer med en udmelding om projektets videre skæbne.

9. Medlemsblad/hjemmeside/IT

Frede og Jørgen vil udfærdige nogle rammer/arbejdsgange for, hvordan materiale til bladet fremover kan gøres bedre.

Annoncesalg er ved at være på plads.

IT cafe: der har kun været få besøgende den sidste tid, kan skyldes sygdom.

Facebookgruppen hedder: ITcafeskibby

John og Jørgen skal på Webmasterkursus.

10. Eventuelt

Ingen kommentarer

11. Næste møde

Konstituerende møde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 9.15

Næste ordinære møde tirsdag den 3. april 2018 kl. 9.15