Årsmøde 2018

Årsmøde i Lokalbestyrelsen lørdag den 10. marts 2018 kl. 16.00 i på
Produktionsskolen, Skuldelevvej 24, Skibby

                       

Referat
Årsmødet blev indledt med velkomst af formanden, og derefter servering af kaffe og lagkage til de ca. 90 fremmødte. Der var tilmeldt ca. 80 til middagen.

Efterfølgende gik vi i gang med mødet.


  1. Valg af dirigent
    Karsten Roed blev foreslået og valgt som dirigent. Han takkede for valget og erklærede mødet for lovligt indvarslet, og alle fremmødte var stemmeberettigede.

  1. Valg af stemmetællere
    Marie Kjerulff og Esther Sverre blev valgt.

3.
Bestyrelsens beretning om lokalbestyrelsens-/koordinationsudvalgets virksomhed

v/formand Kirsten Nørskov
Formanden gennemgik beretningen om lokalbestyrelsens-/koordinationsudvalgets virksomhed. Se denne som vedlagt bilag.

Beretningen blev godkendt.

4.
Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

v/formand Kirsten Nørskov.
Se dette som bilag sammen med beretningen.

5.
Fremlæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse

v/Benny Andersen
Benny gennemgik regnskabet. En tilhører havde spørgsmål til, hvor meget deltagerbetaling, der er for de enkelte aktiviteter.

Regnskabet er godkendt af Ældre Sagen i Nørregade, blev også godkendt af forsamlingen.


6.
Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet

Der var ikke indkommet nogen forslag.

7.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Elsebeth Jensen og Frede Vittrup Christensen blev genvalgt med akklamation.

8.
Valg af 2 suppleanter for 1 år

Benny Andersen blev genvalgt med akklamation.

Hanne Østergaard Andersen ønskede ikke genvalg.

Inge Bay Jørgensen blev foreslået og blev valgt med akklamation. 

9.
Eventuelt

Ole Kjerulff orienterede om, at det er muligt at få ordnet tænder på Tandlægehøjskolen for under den halve pris i forhold til hos egen tandlæge. Ved medlemskab af Danmark får man samtidig tilskud.

10.
Uddeling af årsnåle

Henny Poulsen og Esther Teilmann fik uddelt 15 års nål og John Mårtensen fik 10 års nål.

Herefter takkede formanden Hanne Østergaard Andersen for hendes arbejde i lokalbestyrelsen med en gave.

Galleri fra Årsmødet