Tirsdag 3. april

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag 3. april 2018 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Afbud: Lise Lotte Due.

Referat

 1.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts, årsmøde den 10. marts og konstituerende møde den 13. marts 2018
Alle referater godkendes

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

  • influenzavaccination bliver den 9. oktober 2018 kl. 9.30 – 11.00 på Nyvej i dagligstuen.
  • Ældre Sagens hovedkontor har sendt noget skriftligt omkring værdighedspolitikken, som bl.a. omhandler den mad, der tilbydes de ældre i kommunerne. Det viser sig, at maden ofte er 8 dage gammelt. Frederikssund kommune er mellem de kommuner, der levere ”gammel mad”. Herved lever de ikke op til egne mål og kvalitetsstandarder for kost til de ældre borgere.

Problematikken tages med til næste møde i koordinationsudvalget med ønske om viderebringelse til velfærdsudvalget/sundhedschefen.

  • Vi har fået invitation til omvisning i Ældre Sagens nye lokaler i Snorresgade. Vi afventer til man er helt færdige derinde.
  • Palle Dam, leder for cykelpiloterne flytter fra kommunen. Afgiver derfor posten som leder. Sven Mortensen overtager. Palle fortsætter som cykelpilot for en person i Skibby.

Sven bliver bedt om, at tage foto af cykelpiloterne til vores hjemmeside.

Frede orienterede:

  • Har talt med apotekeren angående foredrag om medicinhåndtering. Det bliver afholdt en torsdag i september måned på Nyvej.

4.

Økonomi
Benny orienterede:

  • kørselsgodtgørelse er udbetalt for første kvartal.
  • 18 midler er indkommet.
  • De sidste penge fra Tryg Fonden, som vågetjenesten har søgt, er indbetalt til vores konto.
  • penge for antal medlemmer af Ældre Sagen i Skibby er kommet.

5.
Datoer for årsmøde og nytårskur 2019

Nytårskur i 2019 bliver tirsdag den 15. januar 2019 kl. 13.00 i den lille sal på Produktionsskolen.

Årsmøde i 2019 bliver lørdag den 9. marts 2019 kl. 16.00 i den store sal på Produktionsskolen.

6.
Reklame i Skibby Kino

Kino tilbyder at vise 8 sekunder stilbillede mod normalt 4 sekunder for Ældre Sagen.
Frede, Jørgen og John udfærdiger et forslag til, hvad der skal vises.

7.
Lån af Skibbyhøjs snedkerilokale

Elo Andersen, Skuldelev vil gerne stå for et ”snedkerihold”. Han taler med pedellen på Skibbyhøj, hvilke maskiner der må benyttes til dette hold.

Der skal samtidig udfærdiges nogle betingelser for brug af lokaler og maskiner.

8.
Ny udbetalingsprocedure i forbindelse med tildeling af puljemidler

I 2018 vil der være en ny udbetalingsprocedure. I forbindelse med tildeling af puljemidler vil der blive udsendt et bevillingsbrev, hvoraf det vil fremgå, hvordan udbetalingen vil foregå. Udbetalingen vil være på efterkrav, idet lokalafdelingen eller distriktet lægger penge ud i forhold til aktiviteten, der er søgt midler til. Når pengene er brugt sendes en kopi af kontospecifikationen til sekretariatet, og pengene vil blive overført til lokalafdelingen eller distriktet.

9.
Social humanitære, alle grene

Gitte holder ”spis sammen arrangementer” i april og maj.

Kun få tilmeldinger i Ferslev og Skuldelev, derfor annonceres en ekstra gang i Lokalavisen.

Elsebeth afholder søndagscafe på Nordhøj søndag den 8. april, Jacob Skou underholder.

Elsebeth har fået ny hjælper Helle Sørensen.

Inge skal til temaeftermiddag i Allerød den 25. april, hvor emnet er:” Hvordan kan du bidrage til fremtiden på det social-humanitære område i distriktet.”

Kirsten, Frede, Lise Lotte og Inge deltager i en temadag den 24. april i Allerød om ”Værdigt ældreliv for ældre med behov for hjælp”.

10.
Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Kirsten været til møde i distriktsudvalget den 22. marts, hvor det blev oplyst, at der tilbydes et opfølgningskursus for formænd, men at man også ønsker at næstformændene deltager.

Der afholdes temadag for nye bestyrelsesmedlemmer den 28. maj i Allerød. Kirsten og Inge Bay deltager. Inge har umiddelbart efter mødet meddelt, at hun ikke ønsker at deltage i temadagen.

11.
Medlemsblad/hjemmeside/IT

Frede: alle annoncer er i hus nu.

John og Lisbeth sætter sig sammen om det nye blad.

Hjemmesiden: mangler billeder. Der skal også laves et billede af den nye bestyrelse, samt ændring af data for den nye bestyrelsen for 2018-2019. Jørgen retter til.

Jørgen fortæller at ITcafeen er nødlidende. Kun få deltagere pr. gang. Der fortsættes sæsonen ud, derefter stillingtagen til dens videre skæbne.

12.
Eventuelt

Benny Andersen har orlov i tre måneder fra sin post i Ældrerådet pga. øget arbejdspres.

.

13.
Næste møde

Tirsdag den 1. maj kl. 9.15 på Nyvej