Tirsdag 1. maj

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag 1. maj 2018 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby               

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Afbud: Inge Bay Jørgensen, Lise Lotte Due.

 

Referat

1.
 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

3.
Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

  • Har fået endeligt tilsagn om lån af snedkerværksted på Skibbyhøj.
  • Fælles arrangement i Bibliotekshaven med Danske Seniorer, Brugerrådet, Biblioteket og Ældre Sagen bliver afholdt tirsdag, den 29. maj 2018 om eftermiddagen. Der vil være spisning, spil og hygge.
  • Lene Lindedam har forespurgt om det ville være en god ide med en juletur. Da tripture også har endags juletur, foreslås et samarbejde med Jytte Hedlund, med mindre Lene har tænkt, at det skal være en flerdagstur.
  • Niels Jørgen Petersen, formand for Olga Roed Fonden spørger om evt. udlån af IPads til hjemmehjælpsbrugere i ”gamle Skibby kommune”. Kirsten spørger sundhedschefen om man er interesseret.
  • Der er koordinationsudvalgsmøde den 3. maj. Formændene for lokalbestyrelserne skal mødes med sundhedschefen den 3. maj. Vil spørge: Hvad betyder budgetnedskæringer for de ældre i kommunen, må ikke gå ud over de ældres værdighed. Hvad forventer man at bruge penge fra værdighedspuljen til, og puljen til flere varme hænder? Der er nogle personalesager.
  • Hollandsturen var en god og hyggelig tur. Tulipanerne stod i fuldt flor og var fantastiske smukke. Busturene var for lange, da der var meget langt mellem de forskellige destinationer. Hotellet lå for langt ude på landet.
  • Bladet ”Aktiv fritid” bliver beskåret fra A4 format til A5 format p.g.a. besparelser i kommunen.

4.
Økonomi

Benny har indberettet forbruget af § 18 midlerne for 2017.

5.
Musik til årsmøde 2019

Jan Eirup har meddelt, at han ikke kan spille til vores årsmøderfremover, da han er kommet med i et orkester. Han anbefaler Kim Nielsen fra Frederikssund. Kirsten kontakter ham for spil til årsmødet i 2019.

6.
Informationsmøde for seniorer

Der er informationsmøde for seniorer i Frederikssund den 15. maj kl. 16.00 – 18.00 på Elværket. Formålet med mødet er at informere om emner, der er relevante at have viden om eller tage stilling til som senior, på en let tilgængelig måde.

Ældre sagen vil have en stand på mødet. Kirsten Nørskov og Inge Askjær deltager.

7.
Tilbud om bil til rådighed

Formanden for Olga Roeds Fond har forespurgt om Ældre Sagen er interesseret i at disponere over den handicapbus, som står på Nordhøj, da kommunen selv har indkøbt bus.

Kan anvendes til transport af ældre Skibbyborgere, herunder særligt beboerne på Nordhøj og primært indenfor lokalområdet, men også til ture til seværdigheder og arrangementer andre steder.

Vi skal have undersøgt nærmere m.h.p. registrering og økonomi. Kirsten har forespurgt Ældre Sagen centralt, og vi afventer svar derfra.

8.
Social humanitære, alle grene

Gitte holder frokost for besøgsvenner, telefonstjernen, besøgsværter og mandagsholdet den 9. juni.

Ved ”spis sammen” arrangementerne deltog 19 personer i Ferslev, 22 personer i Skuldelev og 64 personer i Skibby. Flere har klaget over, at de ikke får Hornsherred Lokalavis, og derfor ikke har set annoncerne for ”Spis sammen”. Gitte gentager disse arrangementer til efteråret.

Elsebeth har haft søndagscafe, der manglede gæster, og her havde heller ikke alle modtaget Hornsherred Lokalavis, og derfor ikke set annoncen for søndagscafe.

9.
Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst

Frede deltog i Koordinationsudvalgsmødet den 16. april. Der var konstituering til den nye bestyrelse. Bente Christensen genvalgt som formand, Lillian Andersen nyvalgt som næstformand, Kirsten Nørskov genvalgt som sekretær og Benny Andersen genvalgt som kasserer.

Der blev talt om opgaver Koordinationsudvalget skal tage sige af. Der skal tales med ”en stemme” i forhold til Kommunen, Bente Christensen er stemmen.

Frederikssund Kommune har inviteret til cafemøder om værdighedspolitikken.

Mandag, den 14. maj kl. 16.30 – 18.00 på Nordhøj.

Tirsdag, den 29. maj kl. 16.30 – 18.00 på Tolleruphøj.

Onsdag, den 6. juni kl. 16.30 – 18.00 på Solgården.

Mandag, den 11. juni kl. 16.30 – 18.00 på De Tre Ege.

Kirsten har været til dialogmøde i Ældre Sagen den 9. april, der var orientering fra Bjarne Hastrup. Der er brugt 240 mill.kr. på ombygning af Snorresgade.

Der er 815.000 medlemmer og 19.850 frivillige på landsplan.

Der er kommet nye regler om persondatalovgivning. Den er svær at forstå, derfor udkommer der en vejledning senere.

Kirsten været til Årsmøde i distrikt 9 den 11. april. Kaj Nørrum er genvalgt som formand i distriktsudvalget.

Kirsten, Frede, Lise Lotte og Inge A. har deltaget i en temadag om værdigt ældreliv for ældre med behov for hjælp. Dagen handlede om værdighedspolitikken, som skal laves af de nye kommunalbestyrelser og besluttes her, samt fordelingen af kommunens andel af værdighedsmilliarden. I værdighedspolitikken er der lagt op til, at tage de pårørende mere med i samarbejdet omkring den ældre borger med brug for hjælp.

Man blev opfordret til at arbejde for, at kommunen ansætter en pårørendekonsulent

10.
Medlemsblad/hjemmeside/IT

Medlemsbladet, som snart udkommer, blev systematisk gennemgået.

Retningslinier for indsendelse af materiale til Ældre Sagens medlemsblad blev justeret og besluttet. Se medfølgende kopi.  Husk at bruge disse og følg datoerne herfra.

Alle frivillige ledere husk:

  • ved ændringer af mail, telefonnummer, adresse skal Frede have besked derom.
  • ved rettelser/ændringer af start og slutdato for aktiviteter skal Frede have besked.

ITcafe holder sommerferie nu.

John, Jørgen og Frede har lavet et forslag til reklamespot til Skibby Kino.

11.
Eventuelt

Da flere ikke ser vores annoncer fra Hornsherred Lokalavis p.g.a. manglende omdeling visse steder i vores område, kontakter Frede avisen derom.

Benny har accepteret og står for bankospil til byfesten i Skibby den 12. august 2018.

12.
Næste møde

Tirsdag, den 12. juni 2018 kl. 9.15 – 11.00 på Nyvej

Frokost for de frivillige ledere kl. 12.00