Tirsdag 12. juni

Møde i Lokalbestyrelsen tirsdag den 12. juni 2018 kl. 9.15 i lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7B Skibby

                       

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Jørgen Jannerup, Gitte Svendsen, Elsebeth Jensen, Lise Lotte Due, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Benny Andersen (kasserer), Inge Bay Jørgensen.

Referat

 1. Godkendelse af dagsordenen
    Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
   Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Kirsten orienterede:

  • der er 89 unikke frivillige (en frivillig med mere end en funktion) i Skibby lokalafdeling.
  • Formændene for lokalafdelingerne i Frederikssund kommune er inviteret til Snorresgade for at se de nye lokaliteter.
  • Bente Christensen, Frederikssund har fået tilsendt kontingentoversigt for det første halve år af 2018. Vi i Skibby har fået kr. 19.585,81 svarende til 1623 medlemmer.
  • Skuldelev-Selsø multikulturforening har inviteret til åbent hus den 24. juni kl. 10-16.
  • Sammenkomsten i Bibliotekshaven den 29. maj var meget vellykket. 110 personer mødte op. Vejret var strålende og god mad.
  • Er blevet kontaktet af Skibby Aktive, som hver uge har en helsidesannonce i Lokalavisen. Ældre Sagen skulle lave et lille skriv om at købe lokalt.
  • 21 personer deltager d.d. i frokosten for de frivillige ledere.

Frede orienterede:

  • Hornsherred Lokalavis har flyttet adresse. Bor nu ovenpå Matas i Skibby Midte. Frede har fået forhandlet annoncer ned til halv pris, næste gang vi skal annoncere.

4. Økonomi
 Benny orienterede om, at kassebeholdning er status qua, vi bruger de penge, der er løbende.

5. Olga Roeds bus
Der er kommet svar fra hovedkontoret omkring Fondens henvendelse, idet Fonden gerne vil stille en bus til rådighed til kørsel af ældre borgere fra det gamle Skibby kommune. Ældre Sagen må ikke eje en bus, ej heller stille en chauffør til rådighed, på grund af konkurrence i forhold til vognmændene. Kirsten forsøger, at finde en anden løsning.

6. Lån af snedkeriværkstedet på Skibbyhøj

Kirsten har fået tilsagn fra Trine på Skibbyhøj om, at det er ok med opstart af et mandehold på snedkeriværkstedet, mandage kl. 9.30-12.00, med opstart den 3. september 2018. Holdet bliver ikke større end ca.12 personer.

Elo Andersen står for aktiviteten.

Der annonceres i Lokalavisen, og der vil komme et notat i ”Det sker”, samtidig vil der komme et oplæg på hjemmesiden.

7. Markedsdag den 1. september 2018
Ældre sagen vil have en stand, hvor Kirsten og Frede vil stå.

8. Social humanitære, alle grene
Lise Lotte har ikke deltaget i møder på Nordhøj i lang tid da hendes navn, desværre var faldet ud af deltagerlisten. Dette er nu i orden igen. Har tales blandt andet om Rickshawen.

Lise Lotte har deltaget i Cafemødet med kommunen i Jægerspris den 11. juni. Her spurgte en ældre herre ind til et sted at spise sammen med andre, da han for nylig var blevet alene, og derfor følte sig ensom. Vi vil undersøge, hvilke muligheder, der findes i kommunen.

Gitte skulle have holdt sommerfrokost for besøgsvenner, besøgsværter og telefonstjernen. Blev aflyst på grund af for få tilmeldte.

Elsebeth vil fremover kun have mandagsklub 1 x månedligt, da behovet for at mødes 1 x ugentligt ikke er til stede mere.

9. Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst
Den 3. maj deltog Kirsten i dialogmøde med Sundhedschefen. Der blev talt om Værdighedspolitikken, idet vi gerne vil høres. Værdighedspolitikken skulle gerne hænge sammen med kvalitetsstandarderne. Vi havde også nogle konkrete sager med. Forvaltningens besparelsesforslag til budgettet blev gennemgået. Formændene deltog i dette møde.

Den 14. maj var der Cafemøde på Nordhøj. Her bad kommunen om ideer til Værdighedspolitikken, som det nye byråd skal tage stilling til. Der mødte ikke så mange op (vejret var godt).

Den 15. maj informationsmøde for seniorer på El-værket i Frederikssund. Formålet var at informere om emner, der er relevante at have viden om eller tage stilling til som seniorer. Ikke ret mange var mødt op (vejret var godt, eller arbejdsramt). Der blev fortalt om, hvad kommunen har af hjælp, og Ældrerådet fortalte om deres arbejde.

Den 15. maj var der møde i Udvalget for Helhedsplan for Skibby. Man er i gang med at udarbejde et skitseforslag med ønsker om fritidsaktiviteter, som skal sendes til Byrådet. Udvalget ønsker at samle alle fritidsaktiviteter på Fjordlandskolen.

Den 23. maj inspirationsmøde i Fredensborg for distrikt 9. Der var et foredrag af en ergoterapeut Mette Søndergaard, som fortalte om at sætte fokus på det meningsfulde, når demens og skrøbelighed flytter ind. Der var endvidere et oplæg ved en kiropraktor Ole Vessing over det interessante tema ”Kan man lære en gammel hund ikke at sidde”. Til sidst talte vicedirektør Michael Teit Nielsen om strategi, indflydelse og udvikling.

Den 30. maj møde med Ældrerådet. Ældre sagen ville gerne, at vi laver et samarbejde med Ældrerådet, og at vi cliere vores udtalelser til byrådet, så vi præsenterer et fælles fodslag. Der er aftalt et fælles møde med politikkerne den 27. juni. Kirsten deltager.

Gitte var inviteret til et møde med forebyggelseskonsulenterne på Østergaarden i Frederikssund. Der var sket en misforståelse, så da Gitte mødte op, var mødet overstået. Gitte fik kort fortalt, at pjecen ”om forebyggende hjemmebesøg” vil blive revideret, da der er ændret på borgerens alder, hvornår der tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

Medlemsblad/hjemmeside/IT
Medlemsbladet er nu klar til udbringning i uge 24-25. Igen et flot blad. Der er 1118 husstande, der får vores blad.

Hjemmesiden: John og Jørgen har været på kursus den 20. maj i Ældre Sagen. Interessant kursus, som omhandlede hjemmesidernes modernisering ude i lokalafdelingerne.

11. Eventuelt
Benny skal stå for bankospillet til Skibby festen. Løber af stablen om søndagen kl. 9.

12. Næste møde
Tirsdag, den 7. august 2018 kl. 9.15 på Nyvej